Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Lasy HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nowa kładka, nowe możliwości.

Nowa kładka, nowe możliwości.

Rzeka Dobrzyca malowniczo meandrująca wśród olsów i sosnowych lasów naszego nadleśnictwa gwarantuje niezapomniane wrażenia podczas spływów kajakowych.

Niestety to, co dla jednych jest pożądanym dla innych może stanowić pewne utrudnienie.

A chodzi tu o rowerzystów, dla których rzeka stanowiła przeszkodę na szlaku pomiędzy Wałczem, a rozległymi płytnickimi lasami.

Cykliści, którzy chcieli przejechać z Wałcza w kierunku Jastrowia zmuszeni byli korzystać z ruchliwej drogi krajowej nr 22, a to wszystko za sprawą nieczynnej kładki wchodzącej w skład szlaku rowerowego, która łączyła dwa brzegi rzeki Dobrzycy.

Nadleśnictwo podjęło prace związane z przebudową kładki i w rezultacie doczekaliśmy się nowej przeprawy przez rzekę Dobrzyca.

Nowa konstrukcja zapewnia szybkie i komfortowe przekroczenie rzeki, a co najważniejsze bezpieczny przejazd z Wałcza lasami w kierunku Jastrowia. Możemy zapewnić wszystkich, którzy jeszcze nie skorzystali z nowej kładki, że przejazd szlakiem rowerowym dostarczy niezapomnianych wrażeń, przepiękne widoki i ciszę, jaką można znaleźć tylko w naszych lasach.

Mamy już też pierwsze sygnały, że kładka stała się miejscem ślubnych sesji fotograficznych może będzie ona lokalnym Pont des Arts, jak most zakochanych w Paryżu. 

Aby zachęcić do korzystania z nowego obiektu na szlaku prezentujemy kilka zdjęć z okresu, gdy kładka nie funkcjonowała oraz po przeprowadzonym remoncie.