Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

W Nadleśnictwie Płytnica uchwałami odpowiednich rad gmin uznano 11 użytków ekologicznych (29 pododdziałów) o łącznej powierzchni 53,82 ha.

Lp.

Położenie

Pow (ha)

Podstawa prawna utworzenia, opis obiektu, walory przyrodnicze

 

oddział pododdział

gmina leśnictwo

 
 

1

76g

Wałcz, Maliny

0,33

Uchwała Nr XXVIII/144/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r.
Ekosystem torfowisk, stanowisko rzadkich i chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

 

76i

2,68

 

2

396g

Wałcz, Czechyń

1,02

Uchwała Nr XXVIII/145/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r.
Ekosystem torfowiska mszarnego, stanowisko rzadkich i chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

 
 

3

323k

Wałcz, Czechyń

5,78

Uchwała Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r.
Ekosystem torfowiska mszarnego, stanowisko rzadkich i chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

 

324i

0,85

 

380a

1,93

 

4

395i

Wałcz, Czechyń

4,73

Uchwała Nr XXVIII/147/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r.
Ekosystem torfowiska mszarnego, stanowisko rzadkich i chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

 
 

5

80h

Wałcz, Maliny

2,03

Uchwała Nr XXVIII/148/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r.
Ekosystem torfowisk, stanowiska rzadkich i chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

 

80i

5,06

 

80r

2,89

 

80s

2,60

 

6

383g

Wałcz, Ostrowiec

0,47

Uchwała Nr XXVIII/149/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r.
Ekosystem torfowiska mszarnego, stanowisko rzadkich i chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

 
 

7

377b

Wałcz, Czechyń

4,45

Uchwała Nr XXVIII/150/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r.
Ekosystem torfowiska mszarnego, stanowisko rzadkich i chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

 
 

8

78j

Wałcz, Maliny

0,36

Uchwała Nr XXVIII/151/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r.
Ekosystem torfowiska i śródleśnego oczka wodnego, stanowisko rzadkich i chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

 
 

9

319j

Wałcz, Czechyń

0,80

Uchwała Nr XXVIII/152/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r.
Ekosystem torfowiska, stanowisko rzadkich i chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

 

320k

1,96

 

321h

2,28

 

322j

1,05

 

375d

1,49

 

 

10

258k

Wałcz, Czechyń

1,53

Uchwała Nr XIII/59/2011 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2011 r.
„UROCZYSKO OSTROWIECKIE"
Ochrona podmokłych pastwisk i nieużytków okresowo zalewanych wodami położonych w monokulturach sosnowych, będących miejscem występowania chronionych roślin i zwierząt oraz mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

 

258n

1,31

 

259f

0,26

 

259g

2,44

 

259m

0,27

 

259n

1,10

 

314b

0,38

 

315c

0,77

 

315k

0,75

 

11

628g

Szydłowo, Struga

2,25

Uchwała Nr XXIV/133/08 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 sierpnia 2008 r.(zmiana: Uchwała Nr XLIV/312/10 z dnia 03.09.2010 r.)
„UROCZYSKO KRĘPSKO"
Ochrona populacji roślin rzadkich i chronionych związanych z terenami podmokłymi z elementami torfowiska przejściowego.