Wydarzenia Wydarzenia

Regulamin i cennik pola biwakowego "Wrzosy".

 

Regulamin pola biwakowego „Wrzosy"


1. Pole biwakowe, jest własnością Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji i pozostaje w jego dyspozycji.

2. Teren pola biwakowego obejmuje obszar oddz. 363f, Leśnictwa Wrzosy z dojściem do Jeziora Krępsko Średnie i jest podzielony na sektory.

Sektor A – w najbliższym sąsiedztwie jeziora, do pierwszych budowli – dla spływów i plażujących,
Sektor B – przy głównym budynku kuchenno-mieszkalnym i za wiatą kominkową dla chętnych osób niepełnosprawnych,
Sektor C - wokół budynku sanitarnego i śmietnika – teren wolny,
Sektor D - plac na wywyższeniu od północnej strony /bliżej jeziora/ - na zorganizowane obozy lub indywidualne biwaki z namiotami,
Sektor E - plac na wywyższeniu od południowej strony – na zorganizowane biwaki szkolne lub indywidualne biwaki z namiotami, w ramach sektora wydziela się miejsce na potrzeby nadleśnictwa.

3. Rezerwacja i uzyskiwane zgody na biwakowanie odbywa się na miejscu, u upoważnionego przez nadleśnictwo dozorcę terenu.

4. Warunkiem uzyskania zgody na biwakowanie są:

a) okazanie dokumentu tożsamości,
b) zapoznanie się z niniejszym „Regulaminem" i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad w nim zawartych,
c) uiszczenie opłaty za planowany okres pobytu,

5. Imprezy o innym charakterze niż biwakowanie, powinny być indywidualnie uzgadniane w nadleśnictwie,

6. Faktury za pobyt wystawiane są w siedzibie Nadleśnictwa w Nowej Szwecji po okazaniu zezwolenia wystawionego przez gospodarza terenu i dokonaniu wpłaty w kasie nadleśnictwa.

7. Za użytkowanie stanicy w różnorakiej formie pobierane są opłaty wg odrębnie ustalonego cennika, wywieszonego na terenie Stanicy i udostępnionego przez dozorcę obiektu. Dowodem wpłaty, jest paragon z kasy fiskalnej.

8. Opłatami objęte są m.in.:

a) parkowanie pojazdami mechanicznymi,
b) rozbijanie namiotu,
c) biwakowanie osób,

a także w przypadku uruchomienia lub udostępnienia:

d) użytkowanie energii  elektrycznej,
e) użytkowanie natrysków,
f) korzystanie z kominka,

Paragony należy przechowywać (przez cały okres pobytu na polu biwakowym) do kontroli przez uprawnione osoby, w szczególności ze służby leśnej nadleśnictwa.

9. Zasady obowiązujące na polu biwakowym Wrzosy  

a) maksymalna pojemność do 100 osób.
b) samochody osobowe parkowane są tylko w wyznaczonych miejscach postoju.
c) za zgodą gospodarza obiektu dopuszcza się wjazd samochodem w celu wyładowania lub załadowania sprzętu turystycznego (maksymalnie do 15 minut).
d) wiata kominkowa i inne urządzenia socjalne udostępnione są w pierwszej kolejności osobom biwakującym.
e) zabrania się instalowania przyczep campingowych i samochodów campingowych.
f) pole biwakowe w całości znajduje się na terenie leśnym, na którym obowiązują zakazy wynikające z ustawy o lasach z dnia 28 września 1991( w załączeniu wyciąg z ustawy art. 30.pkt 1 i 3).

g) cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00- 6.00.
h) doba pobytowa liczona jest od godziny 14.00 do godziny 14.00 dnia następnego.
i)  w godz. 22.00- 6.00 na polu biwakowym mogą przebywać tylko osoby posiadające zezwolenie na biwakowanie.

Wyciąg z ustawy o lasach z dnia 28 września 1991,

art. 30 Lasy

1. W lasach zabrania się:

  1) zanieczyszczania gleby i wód,
  2) zaśmiecania,
  3) rozkopywania gruntu,
  4) niszczenia grzybów oraz grzybni,
  5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
  6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,
  7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,
  8) rozgarniania i zbierania ściółki,
  9) wypasu zwierząt gospodarskich,
  10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,
  12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
  13) puszczania psów luzem,
  14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu,


3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:


  1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  2) korzystania z otwartego płomienia,
  3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

 

Obsługa pola:

Pani Beata Solak tel. 692 905 448

Pan Andrzej Solak tel. 660 487 199

 

Płatność tylko gotówką.

 

OBOWIAZUJĄCE OPŁATY ZA BIWAKOWANIE W  NADLEŚNICTWIE PŁYTNICA

W SEZONIE 2021.

1. OPŁATY PARKINGOWE                                                  Osoby niebiwakujące opłata za parking samochodowy - wszystkie pojazdy

Cena netto

%

 VAT

Cena brutto

Opłaty od poniedziałku do piątku do godz.15.00

 

 

 

Parkowanie do 1 godz.

           1.63 zł

23

      0.37 zł

            2.00 zł

Parkowanie do 2 godz.

           3.25 zł

23

      0.75 zł

            4.00 zł

Parkowanie od 2 godz. do 6 godz.

           4.88 zł

23

      1.12 zł

            6.00 zł

Parkowanie od 6 godz. do 24 godz.

           8.13 zł

23

      1.87 zł

          10.00 zł

Opłata "weekendowa" od piątku od godz. 15.00 do niedzieli

Parkowanie do 1 godz.

           3.25 zł

23

      0.75 zł

            4.00 zł

Parkowanie do 2 godz.

           6.50 zł

23

      1.50 zł

            8.00 zł

Parkowanie od 2 godz. do 6 godz.

           9.76 zł

23

      2.24 zł

          12.00 zł

Parkowanie od 6 godz. do 24 godz.

         16.26 zł

23

      3.74 zł

          20.00 zł

 

 

 

 

 

2. OPŁATY ZA BIWAKOWANIE ( doba )

 

 

 

 

Osoby dorosłe

         13.89 zł

8

      1.11 zł

          15.00 zł

Dzieci od 7 lat do 18 lat

           4.63 zł

8

      0.37 zł

            5.00 zł

Namiot

         13.89 zł

8

      1.11 zł

          15.00 zł

Samochód i inne pojazdy.

           9.26 zł

8

      0.74 zł

          10.00 zł

 

3. OPŁATA za energię elektryczną

           9.76 zł

23

      2.24 zł

          12.00 zł

4. OPŁATA za korzystanie z natrysku                                        (za 5 min)

           4.88 zł

23

      1.12 zł

            6.00 zł

5. OPŁATA za korzystanie z kominka                                   

           9.76 zł

23

      2.24 zł

          12.00 zł

6. OPŁATA za udostępnienie Wiaty kominkowej na Wrzosach ( od osoby) - nie dotyczy biwakujących

           3.25 zł

23

      0.75 zł

            4.00 zł

7. OPŁATA za obozy harcerskie, biwaki szkolne (osobodoba) nie dotyczy pola biwakowego Wrzosy

           1.85 zł

8

      0.15 zł

            2.00 zł