Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji, Nowa Szwecja 6, 78-600 Wałcz

Siedziba Nadleśnictwa Płytnica znajduje się w miejscowości Nowa Szwecja pod numerem budynku 6.

Zlokalizowana jest około 50 metrów od drogi krajowej nr 22 i skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Czechyń.

Parking dla interesantów znajduje się przed główną bramą wjazdową do siedziby nadleśnictwa, ponadto na terenie samej siedziby znajdują się miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne oraz pozostali interesanci w przypadku, gdy parking przed bramą jest zajęty.

Wejście do budynku jest poprzedzone schodami w związku z tym w nadleśnictwie funkcjonuje urządzenie (schodołaz) umożliwiający wwiezienie wózka inwalidzkiego do holu budynku.

Przywołanie osoby obsługującej schodołaz jest możliwe za pomocą dzwonka umieszczonego przy schodach.

Parter budynku jest wyposażony w duży hol zapewniający dostęp do większej części pomieszczeń biurowych, ponadto w holu został usytuowany punkt obsługi interesanta, tak, aby wyeliminować konieczność wjeżdżania/wchodzenia na piętro lub zjeżdżania/schodzenia do piwnicy budynku osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku można poruszać się z psem asystentem.

W biurowcu nadleśnictwa nie ma pętli indukcyjnych, wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu wizyty i zgłoszeniu takiej potrzeby, co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia załatwienia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na numer 67 250 02 00 lub adres e-mail plytnica@pila.lasy.gov.pl