Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu Nadleśnictwa Płytnica zlokalizowany jest jeden obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy".

Obszar ten utworzono Uchwałą Nr IX/56/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 11/89 poz.95) potwierdzoną Rozporządzeniem Nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 13/98 poz. 83), obowiązujące dla obszaru w województwie wielkopolskim. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dla obszaru w województwie zachodniopomorskim jest Uchwała Nr XXXII/376/9 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66, poz. 1804 ze zmianami).

Obszar położony jest na terenie województw: wielkopolskiego (58375 ha) i zachodnio-pomorskiego (35535 ha), w powiatach: pilskim (gmina Szydłowo), złotowskim (gmina Jastrowie) oraz wałeckim (Miasto Wałcz, gmina Wałcz). Łączna powierzchnia obszaru wynosi 93910 ha.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Płytnica znajduje się ok. 21,0% powierzchni obszaru, to jest 19 685,02 ha, w tym na gruntach Nadleśnictwa 16 461,34 ha. Z gruntów Nadleśnictwa tylko oddziały 195-197; 333; 384j,k; 399g-k; 400; 484c-i,~a-~c; 485-490 nie leżą w zasięgu obszaru. „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" jest mozaiką siedlisk, biotopów i ekosystemów o bardzo dużych walorach przyrodniczych. Charakteryzuję się wysoką lesistością i średnim udziałem wód. Zajmuje obszar mareny dennej oraz teren sandru rozcięty dwoma rynnami. Występują tu ubogie i żyzne buczyny, kwaśne dąbrowy, bory sosnowe, łęgi olszowo-jesionowe, bagienne olsy wokół jezior i grądy. W jego obrębie położone są doliny rzek składające się na zlewnię Gwdy wraz ze wszystkimi jeziorami rynnowymi. Flora roślin naczyniowych odznacza się znacznym udziałem gatunków rzadkich i zagrożonych takich jak: bagnica torfowa, cis pospolity, czermień błotna, fiołek przedziwny, modrzewnica europejska, storczyk plamisty, pływacz drobny, narecznica grzebieniasta, rosiczka długolistna, rosiczka okrągłolistna, rosiczka pośrednia, widłak spłaszczony, wilczomlecz błotny, wełnianka wąskolistna, żurawina błotna.

Duża liczba jezior oraz cieków wodnych i rowów melioracyjnych sprzyja rozwojowi fauny wodnej i wodno-błotnej. Obszar ten, z uwagi na ukształtowanie terenu i specyficzny typ wód związanych z głębokimi, zimnymi jeziorami, a także rzekami o szybkim i dobrze natlenionym nurcie jest po części zbliżony do obszarów podgórskich. Zlokalizowane są tu miejsca lęgowe i siedliska rzadkich gatunków zwierząt, m. in.: tracza nurogęsi, bielika, orlika krzykliwego oraz miejsca zlotów i przelotów żurawi, gęsi i kaczek. Bardzo dobre warunki do życia znalazł tutaj bóbr, o czym świadczy jego liczebność i areał występowania.

Zestawienie powierzchni OChK „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" w Nadleśnictwie Płytnica.
 

Nazwa

Obszar Chronionego Krajobrazu w zasięgu nadleśnictwa

Obszar Chronionego Krajobrazu na gruntach nadleśnictwa

Powierzchnia ogólna

Powierzchnia leśna

Powierzchnia nieleśna

Powierzchnia (ha)

Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy

19 685.02

1 6382.34

1 6019.68

362.66