Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Płytnica wynosi 16728,40 ha, a powierzchnia gruntów innej własności w zasięgu Nadleśnictwa – 7089,60 ha. Łącznie powierzchnia ogólna zasięgu terytorialnego wynosi 23818,00 ha.

Struktura własnościowa lasów przedstawia się następująco:

 • Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie LP 16353,84 ha,
 • Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie ANR 13,40 ha,
 • Lasy stanowiące własność osób fizycznych 114,87 ha,
 • Lasy stanowiące własność osób prawnych 25,44 ha,
   
 • Łącznie lasy w terytorialnym zasięgu nadleśnictwa 16 507,55 ha


Lesistość w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi 69,3%. Pozostałą powierzchnię terytorialnego zasięgu nadleśnictwa stanowią głównie użytki rolne oraz w mniejszym stopniu – nieużytki, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz tereny różne.

Charakterystyka kompleksów leśnych.

Obszar Nadleśnictwa Płytnica jest dość zwarty. Grunty leśne składają się z 23 kompleksów, przy czym zdecydowanie wyróżnia się 1 główny kompleks o powierzchni 16182,55 ha, co stanowi 98,95% powierzchni lasów nadleśnictwa. Na pozostały areał gruntów leśnych składa się 1 kompleks średniej wielkości, o powierzchni 112,13 ha (0,69% powierzchni), 3 kompleksy o powierzchni od 5,01 ha do 28,59 ha (0,27%) oraz 18 kompleksów małych, do 5 ha (0,09%).

 • Średni wiek drzewostanów Nadleśnictwa Płytnica i RDLP Piła wynosi 57 lat i jest o 5 lat niższy od średniego wieku drzewostanów zarządzanych przez Lasy Państwowe.
 • Przeciętna zasobność drzewostanów nadleśnictwa wynosi 268 m3 / ha i jest wyższa do przeciętnej zasobności w RDLP o 36 m3/ha oraz 11 m3/ha w porównaniu z Lasami Państwowymi.


Udział typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Płytnica.

 

Głównymi typami siedliskowymi lasu są: Bśw – 10656,96 ha (67,11%), BMśw – 3843,25 ha (24,20%) i LMśw – 950,43 ha (5,99%). Pozostałe siedliska zajmują w sumie 2,70%, w tym: 1,29% (204,50 ha) – Ol, 0,78% (124,34 ha) – Bs, reszta nie ma w Nadleśnictwie większego znaczenia.

Siedliska borowe występują łącznie na 92,28% powierzchni, a siedliska lasowe na 7,72%.

 • Siedliska borowe w nadleśnictwie mają zdecydowanie większy udział niż w RDLP i w LP – odpowiednio o 13,2% oraz o 41,3%.
 • Udział gatunków iglastych wynosi 97,6 % i jest wyższy o 8,3% w stosunku do RDLP i o 19,7% w porównaniu do Lasów Państwowych.

Przyjmując za kryterium różne warunki wilgotnościowe, siedliska zajmują:

 • suche - 0,78% powierzchni (124,34 ha),
 • świeże - 97,44% powierzchni (15472,54 ha),
 • wilgotne - 0,36% powierzchni (57,74 ha),
 • bagienne - 1,42% powierzchni (224,20 ha).

Siedliska zniekształcone zainwentaryzowano na powierzchni 6506,94 ha, co stanowi 40,98 % powierzchni gruntów leśnych. Zdecydowaną większość siedlisk zniekształconych zajmują grunty leśne na glebach porolnych. Gleb takich zaewidencjonowano na 4240,84 ha, to jest na 26,71% powierzchni gruntów leśnych. Zalesienia porolne wyodrębniono na 3924,48 ha, czyli na 24,99% powierzchni gruntów zalesionych.

Udział powierzchniowy gatunków panujących w typach siedliskowych lasu.
 

W Nadleśnictwie Płytnica gatunkiem występującym na najszerszym spektrum siedliskowym jest sosna.
Dominuje ona na siedliskach borów, borów mieszanych oraz na lesie mieszanym świeżym. Brzoza przeważa na siedlisku lasu świeżego. Siedliska lasu mieszanego wilgotnego, lasu mieszanego bagiennego, olsu i olsu jesionowego porośnięte są głównie przez olszę.