Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZLAKÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH W NADLEŚNICTWIE PŁYTNICA Z SIEDZIBĄ W NOWEJ SZWECJI

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 28  
Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica
z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZLAKÓW PIESZYCH
I ROWEROWYCH W NADLEŚNICTWIE PŁYTNICA
Z SIEDZIBĄ W NOWEJ SZWECJI

 

1. Szlaki piesze i rowerowe Nadleśnictwa Płytnica przeznaczone są do rekreacji
i wypoczynku turystów.

2. Organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie Nadleśnictwa Płytnica nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku pieszym i rowerowym odpowiada organizator.

3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

4. Uprawianie turystyki pieszej i rowerowej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych
i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.

5. Oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych zgodne jest z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK.

6. Szlaki piesze i rowerowe mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność.

7. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci –na odpowiedzialność opiekuna.

8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.

9. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub
w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.

10. Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, leżące gałęzie, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu i rowerowemu, należy zgłosić do biura nadleśnictwa (tel.:67 250 02 00)

11. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

14.Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.

12. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.

13. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu może być nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną,
a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.

14. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nadleśnictwa (tel. 67 250 02 00) lub Straży Pożarnej (tel. 112 lub 998).

15. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko
w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.

 

Telefony alarmowe:

Numer ratunkowy 112

Straż Pożarna 998

Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji, Nowa Szwecja 6, 78-600 Wałcz;  tel. 67 250 02 00