Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBOZOWISK HARCERSKICH NA TERENIE NADLEŚNICTWA PŁYTNICA Z SIEDZIBĄ W NOWEJ SZWECJI

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28  
Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica
z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBOZOWISK HARCERSKICH NA TERENIE NADLEŚNICTWA PŁYTNICA Z SIEDZIBĄ W NOWEJ SZWECJI

 1. Niniejszy regulamin wraz ze stosowną umową udostępnienia terenu zawartą z Organizatorem obozu harcerskiego, określają warunki korzystania z terenu, na którym organizowane jest obozowisko harcerskie.
 2. Miejsca pod obozowiska harcerskie są terenami leśnymi zarządzanymi przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji.
 3. Obozowiska zlokalizowane są na terenie Gminy Wałcz w powiecie wałeckim, pod adresami leśnymi:
  • 08-20-1-03-56-d – Obozowisko Zdbice,
  • 08-20-1-08-91-a – Obozowisko Ostrowiec,
  • 08-20-1-08-193-c – Obozowisko Tupadły.
 4. Teren obozowiska udostępniany jest podmiotom zewnętrznym na czas trwania umowy udostępniania terenu.
 5. Obozy harcerskie są organizowane w okresie od połowy czerwca do końca sierpnia, a za zgodą nadleśnictwa także w innych terminach.
 6. Każda osoba przebywająca na terenie obozu harcerskiego akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Nadleśnictwo może wprowadzić dodatkowe wymogi uczestnikom korzystającym z terenu jeśli będzie to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
 8. Obozowisko nie posiada specjalnych przystosowań i udogodnień celem organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 9. Nadleśnictwo Płytnica nie jest organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży
  w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie udostępnia teren, na którym obóz harcerski może się odbyć.
 10. Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu harcerskiego oraz osób przebywających na terenie obozowiska odpowiada Organizator obozu.
 11. Nadleśnictwo nie odpowiada za mienie ruchome, które jest przywiezione
  i zgromadzone przez organizatorów i uczestników obozu wypoczynkowego dzieci i młodzieży na terenie obozowiska. 
 12. Teren, na którym jest organizowany obóz harcerski nie jest strzeżony, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub kradzieży mienia uczestników obozu harcerskiego ponoszą organizatorzy obozu oraz jego uczestnicy.
 13. Osobom przebywającym na terenie, na którym zorganizowany został obóz harcerski  zabrania się:
 • zaśmiecania terenu;
 • zastawiania dróg dojazdowych do obozowiska harcerskiego, służących do ewakuacji ludzi oraz bezpiecznego i szybkiego dojazdu służb ratunkowych;
 • hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu;
 • korzystania z otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 • korzystania z ognia otwartego na terenie obozu harcerskiego bez wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody nadleśnictwa;
 • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
 • rozkopywania gruntu bez uzyskania zgody nadleśnictwa.
 1. W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych prosimy o niezwłoczny kontakt z powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, służbami ratowniczymi lub z Nadleśnictwem Płytnica.
 2. Zgodę na rozpalenie ogniska, każdorazowo wydaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Płytnica lub pełniący dyżur przeciwpożarowy Pełnomocnik Nadleśniczego.
 3. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobach lub mieniu jakie mogą powstać u osób korzystających z gruntów leśnych (w tym za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew oraz oddziaływania flory i fauny leśnej).
 4. Nadleśnictwo Płytnica nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności osób korzystających z terenu obozu harcerskiego lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad ogólnych BHP.
 5. Wjazd na teren obozowiska dozwolony jest tylko tymi pojazdami, na które uzyskano zezwolenie nadleśnictwa.
 6. Podczas odwiedzin parkowanie samochodów osób odwiedzających dopuszczone jest tylko w wyznaczonych przez nadleśnictwo do tego celu miejscach.
 7. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo Płytnica może wyłączyć teren obozu harcerskiego z użytkowania, a w szczególności gdy wystąpią czynniki, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników.
 8. Przed rozpoczęciem obozu, teren obozowiska zostaje przekazany Organizatorowi przez miejscowego leśniczego stosownym protokołem.
 9. Po zakończeniu użytkowania terenu, na którym znajdował się obóz harcerski, Organizator ma obowiązek jego uporządkowania i przedstawiania do odbioru miejscowemu leśniczemu.
 10. Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu reguluje odrębny regulamin - Regulamin organizatora obozowiska. Znajduje się on w centralnym miejscu obozowiska i nie może on być sprzeczny z niniejszym Regulaminem Nadleśnictwa.
 11. Wszelkie uwagi, skargi, zapytania i wnioski można składać pod adresem e-mail plytnica@pila.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu 67 250 02 00.
 12. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Płytnica.

 

 

Wykaz ważnych telefonów:

 • Telefon ratunkowy 112
 • Straż Pożarna 998
 • Nadleśnictwo Płytnica, tel. 67 250 02 00
 • Straż Leśna Nadleśnictwa Płytnica tel. 604 517 588 lub 660 487 199
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałczu

tel. 67 250 84 29 – w dni robocze od 7:30-15:30;

tel. 67 258 62 15 – dni robocze od 15:30 do 7:30 dnia następnego, dni wolne od pracy