Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW I MIEJSC ODPOCZYNKU W NADLEŚNICTWIE PŁYTNICA Z SIEDZIBĄ W NOWEJ SZWECJI

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28  
Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica
z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

REGULAMIN MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW I MIEJSC ODPOCZYNKU
W NADLEŚNICTWIE PŁYTNICA Z SIEDZIBĄ W NOWEJ SZWECJI

 

1. Regulamin miejsc postoju pojazdów i  miejsc  odpoczynku określa  warunki  korzystania  z miejsc zarządzanych przez Nadleśnictwo.

2. Każda  osoba  korzystająca  z  miejsc  postoju  pojazdów i  miejsc  odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsca postoju pojazdów i miejsca odpoczynku są dostępne we wszystkie dni w roku.

4. Miejsca postoju pojazdów nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty  pojazdu  lub  jego  wyposażenia,  a  także  utraty  przedmiotów  pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.

5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną  ostrożność  i  poruszać  się  z  prędkością  nie  większą  niż 10  km/h,  a  także należy  bezwzględnie    przestrzegać  przepisów  ustawy  z  dnia    20  czerwca  1997  roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].

6. W  przypadku  kolizji  lub  wypadku  na  terenie  miejsca  postoju - obowiązują  zasady i przepisy określone ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].

7. Każda z osób korzystających z miejsc postoju i  miejsc odpoczynku, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

8. Osobom korzystającym z miejsc postoju i miejsc odpoczynku zabrania się:

 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
 3. zaśmiecania terenu,
 4. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci, znajdujących się na miejscu postoju/miejscu odpoczynku,
 5. pozostawiania  pojazdów  w  sposób  utrudniający  korzystanie  innym  użytkownikom z miejsca postoju,
 6. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg  pożarowych,
 7. prowadzenia  działalności  usługowej  lub  handlowej  bez  stosownej  zgody Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 8. puszczania luzem zwierząt domowych,
 9. rozstawiania namiotów,
 10. pozostawiania  przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [ 24 godziny ],
 11. korzystania z miejsca postojowego/miejsca odpoczynku w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsc postoju i miejsc odpoczynku.

10.Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju i miejsc odpoczynku w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

11. Wszelkie uwagi użytkowników dotyczące miejsc postoju pojazdów i miejsc odpoczynku prosimy zgłaszać  do  biura  Nadleśnictwa  Płytnica -tel.   67 250 02 00 lub e-mail: plytnica@pila.lasy.gov.pl

 

Telefony alarmowe:

Numer ratunkowy 112

Straż Pożarna 998

Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji, Nowa Szwecja 6, 78-600 Wałcz;  tel. 67 250 02 00