Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.

Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Nadleśnictwo Płytnica nadzoruje gospodarkę łowiecką prowadzoną przez koła łowieckie w 5 obwodach łowieckich:

  1. Obwód łowiecki „Smolary" nr 20 dzierżawionym przez Koło Łowieckie nr 39 „Pióro".
  2. Obwód łowiecki „Szwecja" nr 196 dzierżawionym przez Koło Łowieckie nr 49 „Diana".
  3. Obwód łowiecki „Płytnica" nr 24 dzierżawionym przez Koło Łowieckie nr 50  „Bóbr".
  4. Obwód łowiecki „Tarnowo" nr 31 dzierżawionym przez Koło Łowieckie nr 238 „Grandel"
  5. Obwód łowiecki „Czapla" nr 229 dzierżawionym przez Koło Łowieckie nr 238 „Grandel"

Żaden z obwodów łowieckich nie leży w całości w ramach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa, dodatkowo w granicach zasięgu położone są jeszcze dwa obwody łowieckie „Piecewo" nr 19 oraz „Różewo" nr 230.

Współpraca pomiędzy nadleśnictwem, a kołami łowieckimi odbywa się w zakresie:

  • ścisłej inwentaryzacji zwierząt łownych,
  • utrzymywania odpowiedniej liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej zwierzyny,
  • opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,
  • budowy i utrzymywania w należytym stanie urządzeń łowieckich,
  • poprawiania warunków bytowania zwierzyny,