Aktualności Aktualności

Obiektów małej retencji wciąż przybywa...

Nadleśnictwo Płytnica w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 realizuje  „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania są ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary. 

 

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych. W ramach projektu realizowane są inwestycje związane budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych.

 

Obecnie zakończono budowę obiektów małej retencji na terenie leśnictw Głowaczewo, Struga i Bukowa Góra gdzie powstały nowe zastawki. W leśnictwie Ostrowiec, oprócz budowy zastawki na rowie melioracyjnym, przebudowano przepust oraz zmodernizowano koronę drogi nad obiektem.