Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Lasy HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Wirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Interaktywna wycieczka po Nadleśnictwie Płytnica oraz garść praktycznych informacji o samym nadleśnictwie to zaproszenie dla wszystkich gości.

Zapraszamy do wirtualnej wycieczki po Nadleśnictwie Płytnica.
Dzięki załączonej prezentacji możecie Państwo zobaczyć najpiękniejsze zakątki naszego nadleśnictwa w formie panoram, jak również na wybranych zdjęciach załączonych do pokazu.
Zagospodarowanie turystyczne na terenie Nadleśnictwa Płytnica, jako priorytetowe uwzględnia sprawy związane z ochroną przyrody.
Interaktywna mapa sprawnie oprowadzi wirtualnego turystę po naszych lasach, zachęcając jednocześnie do odwiedzenia Nadleśnictwa Płytnica przy wykorzystaniu rozbudowanej sieci dróg, szlaków turystycznych i przyjaznej infrastrukturze turystycznej.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty turystycznej, szczegóły w dziale Turystyka.


Prezentacja multimedialna