Wydarzenia Wydarzenia

Zakaz wstepu do lasu

Lasy Państwowe są miejscem udostępnionym dla wszystkich.

 

 

Istnieją przypadki, w których ze względu na dobro przyrody lub bezpieczeństwo osób korzystających z lasów, wymagane jest wprowadzenie stałego bądź okresowego zakazu wstępu do lasu.

Art. 26 ust. 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (j. t. Dz. U. z 2017 r.,poz.788), wskazuje powierzchnie objęte stałym zakazem wstępu, należą do nich:

- uprawy leśne do 4m wysokości,
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
- ostoje zwierząt,
- źródliska rzek i potoków,
- obszary zagrożone erozją.

Zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy o lasach, Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa gdy:

- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego,

- występuje zagrożenie pożarowe,

- prowadzone są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Powierzchnie objęte okresowym zakazem wstępu oznaczane są tablicami informacyjnymi. Tablice te zawierają informacje o przyczynie zakazu, zarządcy lasu oraz miejscu gdzie można znaleźć szczegółowe informację dotyczące czasu trwania zakazu – o ile jego określenie jest możliwe.

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o przestrzeganie zakazów wstępu, gdyż w przypadku niedostosowania się do w/w zapisów, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje.

Mapa obszarów objętych okresowymi zakazami wstępu do lasu.

Link : http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/